INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZESZOWSKI.NET

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez Rzeszowski.net z siedzibą w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 91 (zwana dalej Dostawcą Usług) danych osobowych Abonentów w związku z zawieranymi umowami na świadczenie usług oraz usług dodatkowych. Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rzeszowski.net, dalej: Operator lub Administrator.

Dane kontaktowe Administratora: Rzeszowski.net, ul. Dąbrowskiego 91, 35-084 Rzeszów, biuro@rzeszowski.net; tel. 17 70 00 070/ 575 980 880

Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych na powyższe dane.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy a także w trakcie jej trwania, w tym dane transmisyjne tj. dane przetwarzane do celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne ( w tym dane lokalizacyjne, które wskazują położenie geograficzne Państwa urządzenia końcowego) wykorzystywane są w następujących celach:

 1. Zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych jak również świadczenia tych usług zgodnie z zawartą umową,

 2. Wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia oraz przechowywania faktur a także innych dokumentów księgowych, udostępniania danych, w tym danych transmisyjnych tzw. uprawnionym podmiotom, prokuratorowi i sądowi),

 3. Dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,

 4. Marketingu usług świadczonych przez Administratora danych.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 1. Państwa zgoda, która dotyczy czynności realizowanych z wykorzystaniem Państwa numeru telefonu kontaktowego lub/i adresu e-mail:

 • poprzedzających zawarcie umowy z Operatorem,

 • podejmowanych w celu wykonania umowy lub dochodzenia roszczeń z tytułu świadczonych usług,

 • polegających na marketingu bezpośrednim Operatora i jego usług, a także stosowania faktur elektronicznych oraz dostarczania drogą elektroniczną informacji i zawiadomień wymaganych przepisami prawa,

 1. Zawarcie, wykonanie umowy z Operatorem,

 2. Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Operatorze, a dotyczy to w szczególności:

 • wystawiania i przechowywania faktur,

 • rozpatrywania reklamacji,

 • zapewniania bezpieczeństwa i integralności sieci i usług,

 1. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Operatora, a dotyczy to m.in.:

 • marketingu bezpośredniego Operatora i jego usług,

 • dochodzenia roszczeń,

 • oceny wiarygodności płatniczej,

 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im,

 • wsparcia obsługi,

 • prowadzenia analiz na potrzeby działalności Operatora.

 • profilowania, celem jak najlepszego dostosowania oferty usług Operatora.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. Przed zawarciem umowy, w okresie jej obowiązywania, jak również po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń,

 2. Przez czas niezbędny dla wykonania obowiązków prawnych ciążących na Operatorze bądź realizacji prawnie uzasadnionych interesów Operatora,

 3. Do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 4. Do czasu wycofania zgody – gdy dane są przetwarzane na tej podstawie.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE:

 1. Dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim obszarze,

 2. Prostowania danych osobowych, w sytuacji, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,

 3. Ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zgromadzonych przez Administratora danych oraz wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,

 4. Usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez Administratora danych bezzasadnie,

 5. Przeniesienia danych osobowych, tj. przekazanie danych innemu administratorowi danych (np. innemu operatorowi) lub przesłania ich do Państwa.

Z uwagi na obowiązujący przepis art. 180a ustawy Prawo telekomunikacyjne powyższe prawa nie obejmują danych transmisyjnych, chyba że Administrator danych wykroczył poza dozwolony tym przepisem zakres ich przechowywania i wykorzystywania.

W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę lub złożyć sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem działań opartych na Państwa zgodzie sprzed jej wycofania. Prawo sprzeciwu przysługuje w razie przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania powiązanego z marketingiem bezpośrednim. W razie skorzystania z tego prawa, Operatorowi nie wolno już przetwarzać Państwa danych do takich celów.

Sprzeciw można wnieść także z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą. Dotyczy to sytuacji, gdzie przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W takim wypadku Operatorowi nie wolno już przetwarzać tych danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Należy pamiętać, że prawo sprzeciwu nie dotyczy sytuacji, kiedy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, ani nie dotyczy sytuacji, kiedy przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

Odbiorcami Państwa danych osobowych są partnerzy handlowi (agenci, sponsorzy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, podmioty prowadzące windykację należności, banki, instytucje płatnicze, operatorzy pocztowi, przewoźnicy i kurierzy, biura informacji gospodarczej, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi druku faktur oraz korespondencji masowej dla Operatora, , podmioty świadczące usługi archiwizacji, badania opinii publicznej dla Operatora, monterzy a także partnerzy świadczący usługi techniczne dla Operatora, podmioty świadczące obsługę księgową, podatkową, prawną i doradcy biznesowi.

POZOSTAŁE INFORMACJE: 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, jakim obowiązujące przepisy prawa nakładają na abonenta obowiązek podania swoich danych przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych bądź na potrzeby realizacji uprawnień przysługujących abonentom. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest natomiast warunkiem zawarcia umowy z Operatorem. Odmowa podania danych osobowych oznacza brak możliwości zawarcia z Operatorem umowy o usługi telekomunikacyjne bądź jej zmiany. Zakres danych określa formularz umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych używany przez Operatora.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Operator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Islandię, Liechtenstein, ani do organizacji międzynarodowej.

Kompletny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/131/224

DO POBRANIA:

Cennik usług sieci RzeszowskiNet – budynki wielorodzinne

Cennik usług sieci RzeszowskiNet – budynki jednorodzinne

Lista kanałów telewizyjnych RzeszowskiNet

Regulamin świadczenia uslug RzeszowskiNet